Privacy verklaring

Privacyverklaring
De praktijk van Ruud Martijn Acupunctuur.

Deze verklaring is bedoeld om uit te leggen welke informatie wij verzamelen met betrekking tot onze praktijk en hoe wij deze informatie gebruiken, verzamelen, delen, bewaren en beveiligen.

Gebruik van uw persoonsgegevens.
De praktijk gebruikt uw persoonsgegevens voor contact momenten en om uw patient gegevens op te slaan.

Welke gegevens heeft de praktijk nodig?
Normale persoonsgegevens: Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, email-adres
Bijzondere persoonsgegevens: Medische gegevens volgens de TCM.

Op welke manieren verzamelt de praktijk uw gegevens?
Dit doet de praktijk middels een vragenlijst en tijdens het eerste consult.

Delen van uw persoonsgegevens doet de praktijk uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van uw persoonsgegevens.
Het bewaren van uw gegevens is wettelijk noodzakelijk. De praktijk hanteert een bewaartermijn van 15 jaar ingaande op het moment van uitschrijving.

Werkwijze praktijk.

De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging voor acupuncturisten, namelijk de De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong. Zie www.zhong.nl

De praktijk is aangesloten bij het KAB in het geval er klachten zijn. De behandelaar zal altijd eerst trachten de klacht te verhelpen. De folder van het KAB is te verkrijgen bij de praktijk.

De praktijk werkt conform de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO). De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

In deze wet staat (samengevat) het volgende:
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling?
Voor uw medische behandeling gelden verschillende rechten en plichten.

Rechten en plichten bij wet geregeld
De rechten en plichten staan in het Burgerlijk Wetboek over de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7). Deze afdeling is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bij de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de praktijk spreken we vaak over de WGBO.

Deze wet is van belang voor iedereen die met geneeskundige zorg te maken heeft. Behandelt of onderzoekt een hulpverlener, zoals een arts of verpleegkundige, een patiënt? Dan is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Rechten en plichten patiënten

 • recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;
 • recht om geen informatie te willen;
 • toestemmingsvereiste voor een medische behandeling;
 • recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;
 • recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;
 • recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen;
 • recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen;
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim);
 • recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts dan uw behandelend arts. Plichten die u als patiënt heeft;
 • U informeert uw arts zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening;
 • U moet uw hulpverlener of zorginstelling betalen.

Verdere versterking van de positie van de patiënt

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de WGBO, hierdoor wordt de positie van de patiënt verder versterkt.

Onder andere doordat:

 • de bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van 15 tot 20 jaar;
 • artsen uitgebreider moeten voorlichten, bijvoorbeeld ook over niet behandelen of behandelen door een andere arts. Dit helpt de patiënt om samen met de arts tot een goede beslissing te komen over een behandeling;
 • het moet duidelijker worden wanneer nabestaanden het medisch dossier van een overledene mogen inzien.

Uw rechten:

 • Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van uw persoonsgegevens
 • Recht op duidelijke informatie: U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden (u kunt dit nazien in huidig document)
 • Recht op inzage en dataportabiliteit: U hebt het recht om alle persoonsgegevens in te zien die de praktijk van u heeft verzameld en een (digitale) kopie aan te vragen
 • Recht van rectificatie en aanvulling: U hebt het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen
 • Recht op vergetelheid: Wij wissen uw persoonsgegevens indien u daarom vraagt, tenzij wetgeving dit verhindert.

U kunt deze rechten altijd uitvoeren, de praktijk rekent hiervoor geen kosten, behalve als de praktijk vindt dat het ongegrond is. In sommige situaties zal de praktijk niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen, want het kan voorkomen dat een fundamenteel publiek belang voorrang heeft op uw verzoek. Op het moment dat dit het geval zal zijn, is de praktijk namelijk verplicht voor wetshandhaving juridische en/of gezondheid gerelateerde aangelegenheden toegang tot uw persoonlijke gegevens te verlenen.

Als u meer informatie over uw rechten wilt ontvangen, neem dan contact op met onderstaand email-adres.

Uw gegevens beschermen:
De praktijk zal er alles aan doen om uw authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw gegevens veilig te stellen.

Ontevreden?
Bent u niet tevreden op de manier waarop de praktijk met uw persoonsgegevens omgaat? U kunt de praktijk dit laten weten, maar mocht u niet tevreden gesteld zijn, dan adviseert de praktijk u om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201.

1 januari 2020 Uddel

www.ruudmartijn.nl
Schotkamp 28
3888 KH Uddel

KvK: 08134935

06-48810815 info@ruudmartijn.nl